RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  ADE Marcin Jasiński, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 28-340 Sędziszów, tel: 41 3144612, e-mail: biuro@ade.net.pl
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działań ADE, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo nawiązać kontakt za pomocą adresu e-mail: iod@ade.net.pl
 3. Administrator Danych Osobowych („ADO”) – ADE Marcin Jasiński – przetwarza Państwa dane osobowe w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z ADO;
  • realizacji innych umów zawartych z klientami i kontrahentami ADO;
  • w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego i przepisów podatkowych.
 6. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania, usunięcia (do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez ADO.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6. ust. 1. lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W szczególności dotyczy to umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdzie ich niepodanie uniemożliwi zawarcie takiej umowy.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Biuro Obsługi Abonenta ADE